Valsts robežsardze

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Izveidot nacionālo valsts robežas kontroles un uzraudzības tehnisko sistēmu. Sistēmas izveides mērķis ir maksimāli paātrināt (t.i., pēc iespējas pietuvināt reālajam laikam) ar valsts robežas kontroles un uzraudzības funkciju izpildi saistītās informācijas apstrādi un apriti starp Pasūtītāja struktūrvienībām.

imageProjekta realizācija

A/S STA Grupa veiksmīgi piegādāja un uzstādīja iekārtas un aprīkojumu, pieslēdza piegādātās iekārtas Pasūtītāja rīcībā esošajām videonovērošanas sistēmām. A/S STA Grupa inženieri piegādāja, instalēja un konfigurēja programmatūru, kā arī tika veiktas citas darbības atbilstoši Tehniskajā specifikācijā paredzētajam. Darbi tika veikti līguma noteiktajos termiņos.